Privacyverklaring

Pheidias B.V. ( Pheidias Interieuradvies) vindt uw privacy erg belangrijk. Pheidias B.V. zal uw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In deze privacyverklaring legt Pheidias B.V. aan u uit welke gegevens Pheidias B.V. van u verzamelt en waarom Pheidias B.V. dit doet. Ook kunt u in deze verklaring lezen wat uw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn.

Voor vragen over uw privacy mag u contact opnemen met info@pheidias.nl

Pheidias B.V. is gevestigd aan Oranjehof 39, 4141GD te Leerdam. Pheidias B.V. staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer

17120805. Pheidias B.V.  is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Pheidias B.V.

Oranjehof 39

4141GD Leerdam

06 106543

https://www.pheidias.nl/

te bereiken via info@pheidias.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

 

Pheidias B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons (heeft) verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum ( voor zover van toepassing)

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Bedrijfsnaam

- Factuuradres

- KvK nummer

- B.T.W. nummer

- Betalingsgedrag

- Bankrekeningnummer(s)

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch contact.

- Gegevens over uw activiteiten op onze website.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

Pheidias B.V. verwerkt uw gegevens voor de volgende doelen:

-Het in behandeling nemen van uw aanvraag en/

of opdracht

-Het afhandelen van uw betaling

-Schriftelijke correspondentie

-Te bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze

dienstverlening uit te kunnen voeren

-Te informeren over wijzigingen van onze dien-

sten en producten

-Om goederen en diensten bij u af te leveren

-Wanneer het wettelijk verplicht is, zoals gegevens die wij nodig hebben

voor onze belastingaangifte.

 

Pheidias B.V. maakt gebruik van een portfolio op de eigen website en social media kanalen om eerder gemaakt werk aan potentiële klanten te laten zien. Pheidias B.V.

verwerkt hierin uw naam, bedrijfsnaam en foto’s of delen daarvan. Pheidias B.V. bewaart deze gegevens onbeperkt in het archief, totdat u een verzoek doet tot verwijdering.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Pheidias B.V. verwerkt uw gegevens omdat die nodig zijn om de diensten optimaal aan u te kunnen leveren. Pheidias B.V. gebruikt deze gegevens om van u een tevre-

den klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Pheidias B.V. bewaart deze gegevens 7 jaar.

Om uw bestelling te beheren zal Pheidias B.V. uw naam, leveringsadres, factuuradres, e-mail, telefoonnummer, opdracht-geschiedenis met bijbehorende

correspondentie en betalingsgegevens tot 7 jaar na het sluiten van onze overeenkomst bewaren in het klantenbestand. Dit doet Pheidias B.V. uit hoofde van

uitvoering en eventuele wijziging van de overeenkomst.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij

verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@pheidias.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

Pheidias B.V. neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden

genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Pheidias B.V.) tussen zit. Pheidias B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Pheidias B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te vol-

doen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Pheidias B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Deze Wix website is beveiligd met een SSL-certificaat.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken

tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Pheidias B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens

of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@pheidias.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen

wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en

Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Pheidias B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Pheidias B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde

wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Pheidias B.V. raadt u aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat Pheidias B.V. wijzigingen in het beleid kan aanbrengen.

Heukelum, Mei 2018